El Cerebro Que Cura is a bestseller for the third week in Catalonia, Spain

From the offi­cial list in el Per­iódi­co for the week March 11–17th:

NO FICCIÓN CASTELLANO

1-‘Cómo hac­er que te pasen cosas bue­nas’.  Mar­i­an Rojas.  Espasa.  Un lli­bre que vol aju­dar a mil­lo­rar les nos­tres vides.  200 pàgines.  12 set­mana.  19,90 euros.

2-‘Una his­to­ria de España’.  Arturo Pérez-Reverte.  Alfaguara. Pérez-Reverte ofer­eix la seva visió de la història d’Espanya.  256 pàgines.  1 set­mana.  18,90 euros.

3-‘Come comi­da real’. Car­los Ríos.  Paidós. Una guia per trans­for­mar la nos­tra salut men­jant salud­able­ment.  304 pàgines.  2 set­mana.  17 euros.

4-‘A mí no me callan’.  Pepe Rubianes.  Alrevés. Monòlegs, escrits i reflex­ions de l’actor Pepe Rubianes.  224 pàgines.  2 set­mana.  20 euros.

5-‘Dic­cionario de las cosas que no supe expli­carte’.  Ris­to Mejide.  Espasa. Ris­to Mejide expli­ca les seves emo­cions i exper­ièn­cies.  206 pàgines.  5 set­mana.  19,90 euros.

6-‘Sodoma. Poder y escán­da­lo en el Vat­i­cano’.  Frédéric Mar­tel.  Roca Edi­to­r­i­al. Una anàlisi dels escàn­dols i la decadèn­cia del Vat­icà.  604 pàgines.  1 set­mana.  20,90 euros.

7-El cere­bro que cura’. Álvaro Pas­cual-Leone, Álvaro Fer­nán­dez-Ibáñez y David Bartés-Faz.  Platafor­ma Edi­to­r­i­al.   Els ben­efi­cis d’una ment sana. 232 pàgines.  3 set­mana.  20 euros.

8-‘Manual de resisten­cia’. Pedro Sánchez  Penín­su­la.  Pedro Sánchez nar­ra les exper­ièn­cies que han for­jat la seva tenac­i­tat políti­ca.  320 pàgines.  4 set­mana.  20,50 euros.

9-‘Dis­cur­so a la nación cata­lana’.  Ramón Cotare­lo.  Now Books Ramón Cotare­lo exposa la seva visió de l’actual con­jun­tu­ra políti­ca cata­lana.  152 pàgines.  1 set­mana.  16,50 euros.

10-‘El risc de la ver­i­tat’.  Josep Antoni Duran Llei­da. Plan­e­ta  Les memòries polí­tiques de Josep Antoni Duran Llei­da.  380 pàgines.  1 set­mana.  21,50 euros.

_________________________________________________

Cómo comprar el libro:

–> El Cere­bro Que Cura: Des­cubre la mejor for­ma de man­ten­er un cere­bro sano como fuente de salud

(Disponible en tapa blan­da y en Kin­dle en

EEUU, España, Méx­i­co y múlti­ples países)

About SharpBrains

SHARPBRAINS is an independent think-tank and consulting firm providing services at the frontier of applied neuroscience, health, leadership and innovation.
SHARPBRAINS es un think-tank y consultoría independiente proporcionando servicios para la neurociencia aplicada, salud, liderazgo e innovación.

Top Articles on Brain Health and Neuroplasticity

Top 10 Brain Teasers and Illusions

Newsletter

Subscribe to our e-newsletter

* indicates required

Got the book?